Bilim


Aşgabatda «Pasportlaryň we beýleki şahsyýeti tassyklaýan resminamalaryň hakykylygyny kesgitlemek» atly okuw maslahaty geçirildi
Aşgabatda «Pasportlaryň we beýleki şahsyýeti tassyklaýan resminamalaryň hakykylygyny kesgitlemek» atly okuw maslahaty geçirildi

8-nji sentýabrda paýtagtyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň Merkezi Aziýa sebitleýin wekilhanasynyň guramagynda sebit ýurtlary üçin maksatnamasynyň çäklerinde «Pasportlaryň we beýleki...

09.09.2022 Dowamy


Türkmen paýtagtynda Bilimler we talyp ýaşlar güni bellenildi
Türkmen paýtagtynda Bilimler we talyp ýaşlar güni bellenildi

1-nji sentýabrda ýurdumyzyň beýleki şäherlerinde we obalarynda bolşy ýaly, Aşgabatda hem Bilimler we talyp ýaşlar güni dabaraly ýagdaýda bellenildi. Şu mynasybetli ýurdumyzyň ähli okuw mekdeplerinde täze — 2022-2023-nji okuw ýylynyň başlanýandygyny b...

02.09.2022 Dowamy


Ýurdumyzyň mekdeplerinde geçiljek ilkinji sapak Türkmenistanyň ýeten belent sepgitlerine bagyşlanar
Ýurdumyzyň mekdeplerinde geçiljek ilkinji sapak Türkmenistanyň ýeten belent sepgitlerine bagyşlanar

1-nji sentýabrda — Bilimler we talyp ýaşlar gününde ýurdumyzyň ähli bilim edaralarynda geçiljek ilkinji okuw sapagy «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylyp, Türkmenistanyň täze taryhy döwürde gazanan beýik üstünliklerine bagyşlanar. Bu barada...

31.08.2022 Dowamy


Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň gurluşygyna badalga berildi
Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň gurluşygyna badalga berildi

Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi. Dabara Türkmenistanyň Hökümetiniň agzalary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, Türkmenistanyň Senagatçylar we t...

25.07.2022 Dowamy


Daşary ýurt diplomyny ykrar etdirmek üçin resminamalary tabşyrmaly ýeriň täze salgysy belli edildi
Daşary ýurt diplomyny ykrar etdirmek üçin resminamalary tabşyrmaly ýeriň täze salgysy belli edildi

Daşary ýurtlarda berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça Gözükdirijiniň III babyna laýyklykda, raýatlardan zerur resminamalar toplumyny kabul etmek işi ýüz tutýanlaryň baryp-ge...

16.07.2022 Dowamy


«Sanly çözgüt — 2022» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini geçirmäge taýýarlyk görülýär
«Sanly çözgüt — 2022» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini geçirmäge taýýarlyk görülýär

13-nji iýuldaky Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew ýurtda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda, 2021 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça Döwle...

15.07.2022 Dowamy


TOHU-nyň talyplary plastik önümlerden bezegleri ýasamak boýunça ýaryşdylar
TOHU-nyň talyplary plastik önümlerden bezegleri ýasamak boýunça ýaryşdylar

Türkmen oba hojalyk institutynda el işleriniň sungaty boýunça plastik önümlerden dürli görnüşli bezeg we beýleki işleri ýasamakda talyp ýaşlaryň arasynda bäsleşik geçirildi. Bu barada «Bereketli toprak» gazeti habar berýär. Onda talyp ýaşlaryň enç...

20.01.2021 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code