Bilim


Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň gurluşygyna badalga berildi
Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň gurluşygyna badalga berildi

Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi. Dabara Türkmenistanyň Hökümetiniň agzalary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, Türkmenistanyň Senagatçylar we t...

25.07.2022 Dowamy


Daşary ýurt diplomyny ykrar etdirmek üçin resminamalary tabşyrmaly ýeriň täze salgysy belli edildi
Daşary ýurt diplomyny ykrar etdirmek üçin resminamalary tabşyrmaly ýeriň täze salgysy belli edildi

Daşary ýurtlarda berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça Gözükdirijiniň III babyna laýyklykda, raýatlardan zerur resminamalar toplumyny kabul etmek işi ýüz tutýanlaryň baryp-ge...

16.07.2022 Dowamy


«Sanly çözgüt — 2022» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini geçirmäge taýýarlyk görülýär
«Sanly çözgüt — 2022» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini geçirmäge taýýarlyk görülýär

13-nji iýuldaky Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew ýurtda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda, 2021 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça Döwle...

15.07.2022 Dowamy


TOHU-nyň talyplary plastik önümlerden bezegleri ýasamak boýunça ýaryşdylar
TOHU-nyň talyplary plastik önümlerden bezegleri ýasamak boýunça ýaryşdylar

Türkmen oba hojalyk institutynda el işleriniň sungaty boýunça plastik önümlerden dürli görnüşli bezeg we beýleki işleri ýasamakda talyp ýaşlaryň arasynda bäsleşik geçirildi. Bu barada «Bereketli toprak» gazeti habar berýär. Onda talyp ýaşlaryň enç...

20.01.2021 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code