Jemgyýet


«Awaza» milli syýahatçylyk Halkara ulag maslahaty öz işini tamamlady
«Awaza» milli syýahatçylyk Halkara ulag maslahaty öz işini tamamlady

16-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahat öz işini tamamlady diýip, TDH habar berýär. Forumyň işiniň ikinji gününiň çäklerinde birnäçe u...

17.08.2022 Dowamy


Türkmen deňiz kenarýakasynda Halkara pudaklaýyn maslahat öz işine başlady
Türkmen deňiz kenarýakasynda Halkara pudaklaýyn maslahat öz işine başlady

15-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongressler merkezinde deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahaty öz işine başlady diýip TDH habar berýär. Maslahatyň esasy maksatlary deň...

15.08.2022 Dowamy


Halkara sergidäki Aşgabat şäher häkimliginiň sergi bölüminde türkmen paýtagtyny ösdürmekde gazanylan üstünlikler görkezildi
Halkara sergidäki Aşgabat şäher häkimliginiň sergi bölüminde türkmen paýtagtyny ösdürmekde gazanylan üstünlikler görkezildi

6-7-nji awgustda paýtagtymyzda «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy — 2022» atly halkara sergi we onuň çäklerinde «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly maslahat geçirildi. Bu ähmiýetli çäreler ýurdumyzyň...

08.08.2022 Dowamy


Türkmenistanda ilkinji gezek Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni belleniler
Türkmenistanda ilkinji gezek Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni belleniler

Üstümizdäki ýylda Türkmenistanda ilkinji gezek täze hünär baýramy – Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni belleniler. Pudagyň işgärleriniň hünär baýramçylygy 6-njy awgustda bellenilp geçiler. Baýramçylyk Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-...

04.08.2022 Dowamy


Türkmenistan Olimpiýa oýunlaryny geçirmegi maksat edinýär
Türkmenistan Olimpiýa oýunlaryny geçirmegi maksat edinýär

Türkmenistan Olimpiýa oýunlaryny geçirmegi maksat edinýär. Prezident Serdar Berdimuhamedow bu barada Russiýa Federasiýasynyň Astrahan — Moskwa şäherleriniň aralygynda geçirilen awtomobil sportunyň ralli-reýd görnüşi boýunça «Ýüpek ýoly — 2022» atly h...

03.08.2022 Dowamy


Häkimlikleriň wekilleri ýaşlar üçin global pandemiýa sebäpli döreýän töwekgelçilikleri we howplary azaltmak boýunça geçirilen duşuşyga gatnaşdylar
Häkimlikleriň wekilleri ýaşlar üçin global pandemiýa sebäpli döreýän töwekgelçilikleri we howplary azaltmak boýunça geçirilen duşuşyga gatnaşdylar

Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň, Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, şeýle hem BMG-niň guramalarynyň işgärleri global pandemiýa bilen baglanyşykly köp ölçegli...

02.08.2022 Dowamy


Türkmenistana temmäki önümlerini getirijiler üçin goşmaça salgytlaryň mukdary artdyryldy
Türkmenistana temmäki önümlerini getirijiler üçin goşmaça salgytlaryň mukdary artdyryldy

Türkmenistanyň «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna goş­ma­ça we üýt­get­me­ler gi­riz­mek ha­kyn­da» Kanunyna laýyklykda, ýurda getirilýän temmäki önümleri üçin goşmaça tölegler aşakdaky ýaly üýtgedildi: Eger bu kanuna laýyklykda, o...

29.07.2022 Dowamy


Türkmenistanyň «Korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda» Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizildi
Türkmenistanyň «Korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda» Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizildi

Şoňa laýyklykda kanunda ulanylýan esasy düşünjeler «ka­da­laş­dy­ry­jy hu­kuk na­ma­la­ry­nyň we ka­da­laş­dy­ry­jy hu­kuk na­ma­la­ry­nyň tas­la­ma­la­ry­nyň kor­rup­si­ýa gar­şy bi­ler­men­ler sel­jer­me­si» we «kor­rup­sio­gen ka­da­lar» bilen üst...

28.07.2022 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code