Jemgyýet


«Tourism Expo Tokyo 2022» sergisi Aşgabat şäheriniň özboluşlylygy bilen tanyş eder
«Tourism Expo Tokyo 2022» sergisi Aşgabat şäheriniň özboluşlylygy bilen tanyş eder

Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde 22-nji sentýabrda öz işine başlan «Tourism Expo Tokyo 2022» halkara syýahatçylyk sergisinde Türkmenistanyň hem sergi bölümi ýaýbaňlandyryldy. Halkara derejede geçirilýän sergide ýurdumyzyň özboluşly aýratynlyklary...

23.09.2022 Dowamy


Aşgabatda Arçabil — Bitarap Türkmenistan şaýollarynyň çatrygyndaky ýoluň abatlaýyş işleri tamamlandy
Aşgabatda Arçabil — Bitarap Türkmenistan şaýollarynyň çatrygyndaky ýoluň abatlaýyş işleri tamamlandy

Türkmen paýtagtynda 22-nji sentýabrda Arçabil hem-de Bitarap Türkmenistan şaýollarynyň çatrygynda birnäçe wagtlap alnyp barlan gurluşyk-abatlaýyş işleri tamamlanyp, ýol aýlawy dolulygyna açyldy. Indi bu ýerde pyýada hem-de awtoulagly gatnaw üçin giň...

23.09.2022 Dowamy


Gahryman Arkadagymyzyň täze kitaby neşir edildi
Gahryman Arkadagymyzyň täze kitaby neşir edildi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda türkmen, iňlis we rus dillerinde çap edilen «Türkmenistanyň elektroenergetika kuwwaty» atly kitaby giň okyj...

22.09.2022 Dowamy


Aşgabadyň taksi ulaglar parky 150 awtoulag bilen üpjün edildi
Aşgabadyň taksi ulaglar parky 150 awtoulag bilen üpjün edildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň tehniki parkynyň üsti täze satyn alnan «Toyota Corolla» kysymly ýeňil taksi awtoulagl...

22.09.2022 Dowamy


«Aşgabat — dizaýn şäherim» atly bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi
«Aşgabat — dizaýn şäherim» atly bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi

Aşgabat şäherindäki «Gül Zemin» söwda we dynç alyş merkezinde ýurt Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli Aşgabat şäher häkimliginiň, ýurduň jemgyýetçilik guramalarynyň hem-de «Aşgabat» gazetiniň bilelikde guramagynda geçirilen «Aşgabat — di...

21.09.2022 Dowamy


Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIII maslahaty geçirildi
Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIII maslahaty geçirildi

15-nji sentýabrda Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşgünde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Hormatly il ýaşulysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIII maslahaty geçirildi. Maslahatd...

16.09.2022 Dowamy


Aşgabatda seýsmiki howpy ähtimal kartalary düzmek işleri tamamlanyp barýar
Aşgabatda seýsmiki howpy ähtimal kartalary düzmek işleri tamamlanyp barýar

Aşgabatda seýsmiki howpy ähtimal kartalary düzmek işleri ahyrky tapgyrda alnyp barylýar. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetiniň sahypalarynda beýan edilýär. Habaryň mazmunynda «Türkmenistanda seýsmologiýa ylmyny toplumlaýyn ösdürmegiň 2022...

12.09.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Baş baýdagynyň meýdançasynyň durky täzelener
Türkmenistanyň Baş baýdagynyň meýdançasynyň durky täzelener

Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagy esasynda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi paýtagtymyzdaky Baş baýdak meýdançasynyň durkuny täzelemek boýunça bäsleşik yglan etdi diýip, «Нейтральный Туркменистан» gazetinde habar berilýär. Bäsle...

12.09.2022 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code