Jemgyýet


Häkimlikleriň wekilleri ýaşlar üçin global pandemiýa sebäpli döreýän töwekgelçilikleri we howplary azaltmak boýunça geçirilen duşuşyga gatnaşdylar
Häkimlikleriň wekilleri ýaşlar üçin global pandemiýa sebäpli döreýän töwekgelçilikleri we howplary azaltmak boýunça geçirilen duşuşyga gatnaşdylar

Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň, Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, şeýle hem BMG-niň guramalarynyň işgärleri global pandemiýa bilen baglanyşykly köp ölçegli...

02.08.2022 Dowamy


Türkmenistana temmäki önümlerini getirijiler üçin goşmaça salgytlaryň mukdary artdyryldy
Türkmenistana temmäki önümlerini getirijiler üçin goşmaça salgytlaryň mukdary artdyryldy

Türkmenistanyň «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna goş­ma­ça we üýt­get­me­ler gi­riz­mek ha­kyn­da» Kanunyna laýyklykda, ýurda getirilýän temmäki önümleri üçin goşmaça tölegler aşakdaky ýaly üýtgedildi: Eger bu kanuna laýyklykda, o...

29.07.2022 Dowamy


Türkmenistanyň «Korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda» Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizildi
Türkmenistanyň «Korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda» Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizildi

Şoňa laýyklykda kanunda ulanylýan esasy düşünjeler «ka­da­laş­dy­ry­jy hu­kuk na­ma­la­ry­nyň we ka­da­laş­dy­ry­jy hu­kuk na­ma­la­ry­nyň tas­la­ma­la­ry­nyň kor­rup­si­ýa gar­şy bi­ler­men­ler sel­jer­me­si» we «kor­rup­sio­gen ka­da­lar» bilen üst...

28.07.2022 Dowamy


Türkmenistanda «Ene mähri» adyna mynasyp bolan enelere berilýän ýeňillikler artdyryldy
Türkmenistanda «Ene mähri» adyna mynasyp bolan enelere berilýän ýeňillikler artdyryldy

Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyna mynasyp bolan enelere Hökümet tarapyndan berilýän ýeňilliklerdir kömekleriň sany barha artdyrylýar. «Türkmenistan» gazetinde «Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adynyň Düzgünnamasyna üýtgetme we...

28.07.2022 Dowamy


Türkmenistanyň «Elektron hökümet hakynda» Kanuny güýje girdi
Türkmenistanyň «Elektron hökümet hakynda» Kanuny güýje girdi

Şu gün Türkmenistanda «Elektron hökümet hakynda» Kanun güýje girdi. Kanun «Türkmenistan» gazetinde türkmen, «Нейтральный Туркменистан» gazetinde rus dillerinde çap edildi. Täze Kanun 5 bapdan we 28 maddadan ybaratdyr. Kanun elektron hökümetiň işin...

27.07.2022 Dowamy


9-njy awgustda Aşgabatda işe ýerleşmek isleýänler üçin boş iş orunlarynyň ýarmarkasy geçiriler
9-njy awgustda Aşgabatda işe ýerleşmek isleýänler üçin boş iş orunlarynyň ýarmarkasy geçiriler

9-njy awgustda Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekçiler birleşmesiniň binasynda sagat 09:00-dan 12:00-a çenli boş iş orunlarynyň ýarmarkasy geçiriler diýip, «Нейтральный Туркменистан» gazeti habar berýär. Bu ýarmarka Türkmenist...

26.07.2022 Dowamy


«Aşgabatgaz» müdirligi tebigy gazdan tygşytly peýdalanmagy ýatladýar
«Aşgabatgaz» müdirligi tebigy gazdan tygşytly peýdalanmagy ýatladýar

«Aşgabatgaz» döwlet müdirligi ýurduň raýatlaryny tebigy gazy ýerlikli we tygşytly peýdalanmaga çagyrýar.  Müdirlik bu babatda gaz enjamlaryndan peýdalanylanda howpsuzlyk düzgünlerini berjaý etmelidigi barada duýdurýar. Gaz plitalaryny penjirän...

26.07.2022 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code