Çäreler


Parlamentara forumy öz işini umumy mejlisler görnüşinde dowam edýär
Parlamentara forumy öz işini umumy mejlisler görnüşinde dowam edýär

Aşgabat şäherinde geçirilýän Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň dabaraly mejlisi tamamlandy. Möhüm ähmiýetli çäräniň dowamynda bu foruma gatnaşýan döwletleriň wekiliýetleriň ýolbaşçylaryň çykyşlary diňlen...

12.05.2022 Dowamy


Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk dabaralaryna gatnaşdy

   Eziz Diýarymyzda Türkmen bedewiniň milli baýramy giň gerimde bellenildi. Baýramçylyk mynasybetli Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda esasy wakalar ýaýbaňlandyryldy. Ha...

25.04.2022 Dowamy


Arkadagyň ak şäheri Aşgabat
Arkadagyň ak şäheri Aşgabat

   2021-nji ýyl — «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly», Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy, ak mermerli Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy hökmünde hem taryhyň altyn sahypalaryna girýär. Soňky ýyllarda hormatly...

07.08.2021 Dowamy


Gurmagyň we döretmegiň röwşen şuglasy
Gurmagyň we döretmegiň röwşen şuglasy

       Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir ýyly şanly wakalar bilen tapawutlanýar. «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ýurdumyzda möhüm syýasy wakalar giňden bellenilýär. Ýurdumyzyň mukadde...

25.06.2021 Dowamy


Aşgabat demir ýolunyň taryhyndan
Aşgabat demir ýolunyň taryhyndan

Aşgabada demir ýoluň çekilişi, onuň öz döwründäki taryhy ähmiýeti hakynda gürrüň etmek gyzykly bolsa gerek. Şeýle maglumatlar bilen S.Agajanowyň «Gadymy Aşgabat», A.Hajyýewiň «Aşgabadyň arhitekturasy», A.Gubaýewiň «Parfiýa türkmen döwleti», S.Atanyýa...

15.04.2021 Dowamy


Ajap eýýamyň şuglasy
Ajap eýýamyň şuglasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen gözel paýtagtymyz Aşgabat iri jemgyýetçilik-syýasy, medeni we syýahatçylyk merkezine öwrüldi. Paýtagtymyzyň keşbi gün-günden özgerýär. Hormatly Arkadagymyzyň K...

15.04.2021 Dowamy


Arassaçylygyň ak şäheri
Arassaçylygyň ak şäheri

          Şu günler bahar paslynyň köňülleri jadylaýjy älemgoşar öwüşginlerine beslenýän ak mermerli Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmegiň çäklerinde alnyp barylýan köpçülikleýin arassaçylyk, a...

07.04.2021 Dowamy


Röwşen geljegiň nury
Röwşen geljegiň nury

       «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň bahar paslynyň ilkinji günlerinde hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäherinde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň barşy hem-de Ahal welaýat...

07.04.2021 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code