Geljek dynç günleri üçin Aşgabat şäheriniň teatrlarynyň repertuarlary


18.08.2022
Geljek dynç günleri üçin Aşgabat şäheriniň teatrlarynyň repertuarlary

Agşamky spektakllaryň görkezilişi geljek dynç günleri – 20-nji we 21-nji awgustda geçiriler Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry spektakllara tomaşa etmäge çagyrýar:

20.08.2022 «Hazyna» 19:00;

21.08.2022 «Gelinler» 19:00.

«Gelinler» atly gülküli sahna eseri teatryň repertuarynda pugta orun eýeledi. Pýesa dürli mazmunlar bilen geçen asyryň 70-nji ýyllaryndan bäri sahnada görkezilýär.

Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatry spektakllara çagyrýar:

20.08.2022: «Körpe gelin» 19:00;

21.08.2022: «Bir Selbiniň yşgynda»19:00. Bu pýesa häzirki döwürde ýaşaýan ýaşlaryň arzuw-umytlary barada gürrüň berýär.

26-njy awgustdan A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry teatr muşdaklary üçin öz gapylaryny açar:

26.08.2022: «Gyzyl şyrdajyk» 12:00;

26.08.2022: «Uýalar» 19:00.

27.08.2022: «Maşa we aýy» 12:00.

28.08.2022: «Aladdin we jadyly çyra» 11:00; 13:00;

28.08.2022: «Ajaýyp erkek adam» 19:00.

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code