Aşgabatda gyssagly lukmançylyk maslahatlary üçin gije-gündizleýin işleýän telefon belgileri


21.01.2021
Aşgabatda gyssagly lukmançylyk maslahatlary üçin gije-gündizleýin işleýän telefon belgileri

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi, Aşgabat şäherindäki gije-gündizleýin (24 sagat/7 gün) hyzmat edýän lukmançylyk edaralarynyň telefon belgilerini çap etdi. Bu barada “Türkmenistan” gazeti habar berýär. Maglumat merkezi öz habarynda raýatlary möwsümleýin ýiti sowuklama keselleri, esasan, wiruslar, bakteriýalar ýa-ly, mikroorganizmler tarapyndan döredilýän ýokanç keselleriň öňüni almak üçin çäreleri görmäge çagyrýar. Hasabatda,näsag adamlar bilen ýakyn aragatnaşykda bolnanda, asgyrlanda, üsgürlende kesel dörediji mikroorganizmler howadamja ýoly bilen, şeýle-de galtaşma ýoly arkaly, hapalanan eliň üsti bilen agzyň, burnuň, gözüň nemli bardalaryna düşüp, keseliň ýokuşýandygy nygtalýar. Eger-de keseliň ilkinji alamatlary ýüze çyksa, gyssagly habarlaşmak üçin Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň degişli nobatçy merkezi saglygy goraýyş edaralarynda we Aşgabat şäher Saglygy goraýyş müdirliginiň düzümindäki saglyk öýlerinde gije-gündizleýin işleýän (24 sagat/7gün) telefon belgilerine jaň etmek maslahat berilýär.

1. Aşgabat şäheri, 1-nji saglyk öýi 45-21-73

2. Aşgabat şäheri, 2-nji saglyk öýi 34-41-40

3. Aşgabat şäheri, 3-nji saglyk öýi 76-80-87, 76-57-97

4. Aşgabat şäheri, 4-nji saglyk öýi 37-42-86 5. Aşgabat şäheri,

5-nji saglyk öýi 27-45-06, 27-45-28 6. Aşgabat şäheri,

6-njy saglyk öýi 23-09-03 7. Aşgabat şäheri,

7-nji saglyk öýi 26-74-32 8. Aşgabat şäheri,

8-nji saglyk öýi 27-78-22 9. Aşgabat şäheri,

9-njy saglyk öýi 26-03-15 10. Aşgabat şäheri,

10-njy saglyk öýi 48-29-80 11. Aşgabat şäheri,

11-nji saglyk öýi 95-73-12 12. Aşgabat şäheri,

12-nji saglyk öýi 32-10-22

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code