Çäreler


Aşgabatda baýramçylygyň öňüsyrasyndaky konsert çykyşlary guralar
Aşgabatda baýramçylygyň öňüsyrasyndaky konsert çykyşlary guralar

23-24-nji hem-de 25-nji sentýabrda paýtagtyň «Watan» kinokonsert merkezinde türkmen estrada aýdym-saz sungatynyň aýdymçylarynyň çykyş etmeginde baýramçylyk konserti geçiriler diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet neşiri habar berýär. Bu günler...

23.09.2022 Dowamy


Aşgabatda «Güýz anbary» atly konsert geçiriler
Aşgabatda «Güýz anbary» atly konsert geçiriler

2-nji oktýabrda Aşgabadyň ýaşaýjylary we myhmanlary Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Röwşen Nepesowyň ýolbaşçylygyndaky orkestriň ýerine ýetirmeginde geçirilýän «Güýz anbary» atly konserte çagyrylýar. Bu barada «Türkmeni...

13.09.2022 Dowamy


Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçiriler
Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi geçiriler

20-21-nji sentýabr aralygynda Aşgabatda ýerleşýän Söwda-senagat edarasynyň sergiler zalynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramyna bagyşlanyp ýurduň ykdysady üstünlikleriniň sergisi guralar diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet neşir...

12.09.2022 Dowamy


Aşgabatda Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli sergi açyldy
Aşgabatda Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli sergi açyldy

10-njy sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň döwlet muzeýinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli guralýan serginiň dabaraly açylyşy boldy.  Serginiň dabaraly açylyş dabarasyna döredijilik ugrundan zähmet...

12.09.2022 Dowamy


Aşgabatda Moda hepdeligi geçiriler
Aşgabatda Moda hepdeligi geçiriler

Türkmen paýtagtynda 2022-nji ýylyň 2 — 7-nji sentýabry aralygynda «Aşgabat — dizaýn şäherim» atly taslamanyň çäklerinde Moda hepdeligi geçiriler. Bu çäre Aşgabat şäher häkimligi hem-de ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň sekretar...

01.09.2022 Dowamy


Aşgabadyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda zenan telekeçileri goldamak bilen bagly çäre geçiriler
Aşgabadyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda zenan telekeçileri goldamak bilen bagly çäre geçiriler

2022-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda Aşgabat şäherindäki «Ýyldyz» myhmanhanasynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilligi «BSG goşulmagyň zenan telekeçilere täsiri» diýen mowzukda «tegelek stol» çäresini geçirýär. Bu özboluşly duşuşyga zenan...

31.08.2022 Dowamy


Geljek dynç günleri üçin Aşgabat şäheriniň teatrlarynyň repertuarlary
Geljek dynç günleri üçin Aşgabat şäheriniň teatrlarynyň repertuarlary

Agşamky spektakllaryň görkezilişi geljek dynç günleri – 20-nji we 21-nji awgustda geçiriler Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry spektakllara tomaşa etmäge çagyrýar: 20.08.2022 «Hazyna» 19:00; 21.08.2022 «Gelinler» 19:0...

18.08.2022 Dowamy


Awgustda Türkmenistanda medeni çäreleriň uly toplumy geçiriler
Awgustda Türkmenistanda medeni çäreleriň uly toplumy geçiriler

Awgust aýynda Türkmenistanda medeni çäreleriň uly topary geçiriler. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa Hökümetiň düýn geçirilen mejlisinde döwlet Baştutanyna hasabat berdi. 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilmegi mynas...

01.08.2022 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code