Çäreler


BAGY-BOSSAN DIÝARYM
BAGY-BOSSAN DIÝARYM

        Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen topragyny bagy-bossanlyga öwürmek üçin taýsyz tagallalar edýär. Tebigaty gorap saklamak, ony gülzarlyga öwürmek döwrüň wajyp meseleleriniň biri bolup...

23.02.2021 Dowamy


Bagtyýarlyk mekanydyr Aşgabat
Bagtyýarlyk mekanydyr Aşgabat

        Mähriban halkymyz asyrlarboýy döwletliligi, asudalygy, halkymyzyň ylymly-bilimli bolmagyny, medeniýetiň gülläp ösmegini, agzybirligi, jebisligi, eşretli durmuşy arzuwlap gelipdir. Hormatly Prezidentimiziň pa...

20.02.2021 Dowamy


Gözelligiň mekany
Gözelligiň mekany

Hormatly Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda paýtagt şäherimiz Aşgabat geçen sanlyja ýyllarda uly ösüşlere beslendi. Paýtagtymyzyň has-da gözel keşbe getirilmegi, abadanlaşdyrylmagy ugrunda alnyp barylýan işler häzirki wagtda oňyn netijelere besl...

15.02.2021 Dowamy


Ak şäheriň şuglasy
Ak şäheriň şuglasy

      Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary bilen günsaýyn gözel keşbe eýe bolýan ak şäherimiz Aşgabat häzirki wagtda dünýäniň iri, has ösen we ýaşamak üçin amatly şäherleriniň hatary...

04.02.2021 Dowamy


Aziýanyň göwher gaşy
Aziýanyň göwher gaşy

         Bu gün durmuşyň dürli ugurlarynda ösüş-özgerişlere beslenen mähriban Watanymyzyň paýtagty Aşgabady görmäge göz gerek. Belent başly binalaryň gözel keşbi, ajaýyp şertleri diňe bir ildeşlerimizi däl, eýs...

04.02.2021 Dowamy


Baglarynda bilbilleri saýraýar
Baglarynda bilbilleri saýraýar

     Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe merjen paýtagtymyz Aşgabat hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde gün-günden gözelleşýär. Milli Liderimiz Diýarymyzy dünýäniň ösen ýurtlary...

02.02.2021 Dowamy


Toý-baýramly Aşgabat
Toý-baýramly Aşgabat

     Ýurdumyzyň baş şäheri Aşgabat gün-günden gözelleşýär. Bu ýerde şäher ilaty ösen halkara ülňülerine laýyk gelýän amatlyklar, oňyn şertler bilen üpjün edilýär. Soňky ýyllarda paýtagtymyzda tutuş etraplar, onuň taryhy merkezi dö...

02.02.2021 Dowamy


Aşgabat — Belent ösüşleriň kerwenbaşysy
Aşgabat — Belent ösüşleriň kerwenbaşysy

Hormatly Prezidentimiz 25-nji ýanwarda Tähran köçesiniň ugrunda ýerleşýän Söwda we dynç alyş merkezinde bolup, toplumda gurluşygyň barşy, bezeg aýratynlyklary bilen tanyşdy. Bu toplum 4 gatdan ybarat bolan 708 orunlyk ýapyk awtoduralgaly Söwda we dyn...

30.01.2021 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.
QR Code