Çäreler


Keşbi gözel Aşgabat
Keşbi gözel Aşgabat

        Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň paýtagtynda amala aşyrylýan giň gerimli işleri dünýä ýaýmak, döwletimiziň syýasy, durmuş-ykdysady, ylym-bilim, medeni merkez...

30.03.2021 Dowamy


Şöhratly geljegiň ýalkymy
Şöhratly geljegiň ýalkymy

       Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy bilen paýtagtymyz Aşgabat günsaýyn gözelleşip, täze binagärlik keşbine eýe bolýar. Hormatly Prezidentimiziň Permany bilen, Aşgabat şäheriniň...

17.03.2021 Dowamy


Ajap eýýamyň ak şäheri
Ajap eýýamyň ak şäheri

       Mälim bolşy ýaly, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ata Watanymyzda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramyny, şeýle hem paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140...

09.03.2021 Dowamy


Şanly senäniň şanyna
Şanly senäniň şanyna

      «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylyň geçip barýan her bir güni bizi mähriban halkymyzyň iň täze taryhyna altyn harplar bilen ýazylan ajaýyp senelere — Türkmenistanyň m...

04.03.2021 Dowamy


BAGY-BOSSAN DIÝARYM
BAGY-BOSSAN DIÝARYM

        Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen topragyny bagy-bossanlyga öwürmek üçin taýsyz tagallalar edýär. Tebigaty gorap saklamak, ony gülzarlyga öwürmek döwrüň wajyp meseleleriniň biri bolup...

23.02.2021 Dowamy


Bagtyýarlyk mekanydyr Aşgabat
Bagtyýarlyk mekanydyr Aşgabat

        Mähriban halkymyz asyrlarboýy döwletliligi, asudalygy, halkymyzyň ylymly-bilimli bolmagyny, medeniýetiň gülläp ösmegini, agzybirligi, jebisligi, eşretli durmuşy arzuwlap gelipdir. Hormatly Prezidentimiziň pa...

20.02.2021 Dowamy


Gözelligiň mekany
Gözelligiň mekany

Hormatly Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda paýtagt şäherimiz Aşgabat geçen sanlyja ýyllarda uly ösüşlere beslendi. Paýtagtymyzyň has-da gözel keşbe getirilmegi, abadanlaşdyrylmagy ugrunda alnyp barylýan işler häzirki wagtda oňyn netijelere besl...

15.02.2021 Dowamy


Ak şäheriň şuglasy
Ak şäheriň şuglasy

      Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary bilen günsaýyn gözel keşbe eýe bolýan ak şäherimiz Aşgabat häzirki wagtda dünýäniň iri, has ösen we ýaşamak üçin amatly şäherleriniň hatary...

04.02.2021 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code