Çäreler


Aziýanyň göwher gaşy
Aziýanyň göwher gaşy

         Bu gün durmuşyň dürli ugurlarynda ösüş-özgerişlere beslenen mähriban Watanymyzyň paýtagty Aşgabady görmäge göz gerek. Belent başly binalaryň gözel keşbi, ajaýyp şertleri diňe bir ildeşlerimizi däl, eýs...

04.02.2021 Dowamy


Baglarynda bilbilleri saýraýar
Baglarynda bilbilleri saýraýar

     Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe merjen paýtagtymyz Aşgabat hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary netijesinde gün-günden gözelleşýär. Milli Liderimiz Diýarymyzy dünýäniň ösen ýurtlary...

02.02.2021 Dowamy


Toý-baýramly Aşgabat
Toý-baýramly Aşgabat

     Ýurdumyzyň baş şäheri Aşgabat gün-günden gözelleşýär. Bu ýerde şäher ilaty ösen halkara ülňülerine laýyk gelýän amatlyklar, oňyn şertler bilen üpjün edilýär. Soňky ýyllarda paýtagtymyzda tutuş etraplar, onuň taryhy merkezi dö...

02.02.2021 Dowamy


Aşgabat — Belent ösüşleriň kerwenbaşysy
Aşgabat — Belent ösüşleriň kerwenbaşysy

Hormatly Prezidentimiz 25-nji ýanwarda Tähran köçesiniň ugrunda ýerleşýän Söwda we dynç alyş merkezinde bolup, toplumda gurluşygyň barşy, bezeg aýratynlyklary bilen tanyşdy. Bu toplum 4 gatdan ybarat bolan 708 orunlyk ýapyk awtoduralgaly Söwda we dyn...

30.01.2021 Dowamy


Türkmen we german lukmanlary buýanyň koronawirusyň öňüni almakdaky ähmiýetini maslahatlaşýarlar
Türkmen we german lukmanlary buýanyň koronawirusyň öňüni almakdaky ähmiýetini maslahatlaşýarlar

19-njy ýanwarda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Essen uniwersitet klinikasynyň (Germaniýa) Infeksiologiýa Ylmy-barlag merkeziniň müdiri professor, doktor A.Krawçik bil...

21.01.2021 Dowamy


Aşgabatda gyssagly lukmançylyk maslahatlary üçin gije-gündizleýin işleýän telefon belgileri
Aşgabatda gyssagly lukmançylyk maslahatlary üçin gije-gündizleýin işleýän telefon belgileri

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi, Aşgabat şäherindäki gije-gündizleýin (24 sagat/7 gün) hyzmat edýän lukmançylyk edaralarynyň telefon belgilerini çap etdi. Bu barada “Türkmenistan” gaz...

21.01.2021 Dowamy


Türkmenistanyň SG we DS ministrligi ýyly geýinmegi maslahat berýär
Türkmenistanyň SG we DS ministrligi ýyly geýinmegi maslahat berýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi gyş paslynyň dowam edýän günlerinde daşaryk çykylanda geýinmegiň düzgünleri barada ilatymyzy sms-habarnamasy arkaly habarly edýär. Sms-habarnamasynda şeýle diýilýär: «Hormatly adamlar! Gy...

21.01.2021 Dowamy


Russiýanyň «Мir 24» teleýaýlymy ýokanç kesele garşy göreşde türkmen buýanynyň peýdalary barada gürrüň berdi
Russiýanyň «Мir 24» teleýaýlymy ýokanç kesele garşy göreşde türkmen buýanynyň peýdalary barada gürrüň berdi

Russiýanyň «Мir 24» teleýaýlymynyň habarlar gepleşigi öz täzeligini Türkmenistanyň Prezidentiniň koronawirusa garşy göreşde buýan köküniň peýdalary baradaky taglymyna bagyşlady. Bu meseläni has anyklaşdyrmaklyk üçin, bu ösümligi ösdürip ýetişdirmek...

21.01.2021 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code