Çäreler


Aşgabatda gyssagly lukmançylyk maslahatlary üçin gije-gündizleýin işleýän telefon belgileri
Aşgabatda gyssagly lukmançylyk maslahatlary üçin gije-gündizleýin işleýän telefon belgileri

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkezi, Aşgabat şäherindäki gije-gündizleýin (24 sagat/7 gün) hyzmat edýän lukmançylyk edaralarynyň telefon belgilerini çap etdi. Bu barada “Türkmenistan” gaz...

21.01.2021 Dowamy


Türkmenistanyň SG we DS ministrligi ýyly geýinmegi maslahat berýär
Türkmenistanyň SG we DS ministrligi ýyly geýinmegi maslahat berýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi gyş paslynyň dowam edýän günlerinde daşaryk çykylanda geýinmegiň düzgünleri barada ilatymyzy sms-habarnamasy arkaly habarly edýär. Sms-habarnamasynda şeýle diýilýär: «Hormatly adamlar! Gy...

21.01.2021 Dowamy


Russiýanyň «Мir 24» teleýaýlymy ýokanç kesele garşy göreşde türkmen buýanynyň peýdalary barada gürrüň berdi
Russiýanyň «Мir 24» teleýaýlymy ýokanç kesele garşy göreşde türkmen buýanynyň peýdalary barada gürrüň berdi

Russiýanyň «Мir 24» teleýaýlymynyň habarlar gepleşigi öz täzeligini Türkmenistanyň Prezidentiniň koronawirusa garşy göreşde buýan köküniň peýdalary baradaky taglymyna bagyşlady. Bu meseläni has anyklaşdyrmaklyk üçin, bu ösümligi ösdürip ýetişdirmek...

21.01.2021 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code