Türkmenistanyň Prezidenti Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIII maslahatyna gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi


15.09.2022 132
Türkmenistanyň Prezidenti Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIII maslahatyna gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

15-nji sentýabrda Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşgünde Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIII maslahaty geçirilýär.

Bu maslahatyň geçirilmegi mynasybetli hem hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oňa gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi diýip, TDH-niň resmi saýtynda beýan edilýär.

Döwlet Baştutanymyzyň iberen gutlag hatynda «Dünýä türkmenleri bilen dostlukly gatnaşyklarymyzy has-da giňeltmek biziň alyp barýan döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir» diýlip bellenilýär.

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code