Esasy habarlar


Nobatdaky iş maslahatynda möwsümleýin oba hojalyk işleri maslahatlaşyldy
Nobatdaky iş maslahatynda möwsümleýin oba hojalyk işleri maslahatlaşyldy

19-njy sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň degişli ugurlarda alnyp barylýan işler baradaky hasabatl...

20.09.2022 Dowamy


Hormatly Prezidentimiz Garaşsyzlygyň 31 ýyllygy mynasybetli Aşgabatda sergileri geçirmek barada tabşyryklary berdi
Hormatly Prezidentimiz Garaşsyzlygyň 31 ýyllygy mynasybetli Aşgabatda sergileri geçirmek barada tabşyryklary berdi

17-nji sentýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Atdaýew mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy mynasybetli ykdysady ösüşiň gazananlarynyň sergisini guramaga görülýän taýýarlyk bara...

19.09.2022 Dowamy


Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Aşgabat şäherinde Garaşsyzlyk baýramyna görülýän taýýarlyklar maslahatlaşyldy
Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Aşgabat şäherinde Garaşsyzlyk baýramyna görülýän taýýarlyklar maslahatlaşyldy

17-nji sentýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde beýleki durmuşa geçirilýän zerur işler bilen birlikde Aşgabat şäherinde döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly senesini giňden baýram etmäge görülýän taýýarlyk we şanl...

19.09.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG-niň Sammitine gatnaşýar
Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG-niň Sammitine gatnaşýar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Özbegistanyň Samarkant şäherinde geçirilýän Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň nobatdaky Sammitine hormatly myhman hökmünde gatnaşýar diýip, TDH-niň saýty habar berýär. 15-nji sentýabrda Türkmenistanyň döwl...

16.09.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIII maslahatyna gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi
Türkmenistanyň Prezidenti Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIII maslahatyna gatnaşyjylara gutlag hatyny iberdi

15-nji sentýabrda Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşgünde Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIII maslahaty geçirilýär. Bu maslahatyň geçirilmegi mynasybetli hem hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow oňa gatnaşyjylara gutlag ha...

15.09.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG-niň mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin Özbegistana sapar bilen bardy
Türkmenistanyň Prezidenti ŞHG-niň mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin Özbegistana sapar bilen bardy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Özbegistanyň Samarkant şäherinde geçirilýän Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň nobatdaky mejlisine hormatly myhman hökmünde gatnaşmak üçin Özbegistan Respublikasyna sapar bilen bardy. Bu barada TDH-niň saý...

15.09.2022 Dowamy


Nobatdaky iş maslahatynda sebitlerdäki möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi maslahatlaşyldy
Nobatdaky iş maslahatynda sebitlerdäki möwsümleýin oba hojalyk işleriniň geçirilişi maslahatlaşyldy

12-nji sentýabrda sanly ulgam arkaly geçirilen nobatdaky iş maslahatynyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýat häkimleriniň hasabatlaryny diňledi diýip, TDH h...

13.09.2022 Dowamy


Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygynyň meselelerine seredildi
Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygynyň meselelerine seredildi

10-njy sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, onuň dowamynda sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyş boldy. Soňra bolda döwlet Baştutanymyz bu ýerde Ministrler...

12.09.2022 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code