Esasy habarlar


Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralarda alnyp barlan işler maslahatlaşyldy
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralarda alnyp barlan işler maslahatlaşyldy

8-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň sekiz a...

09.09.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti we HHR-iň Hökümetiniň Ýewraziýa işleri boýunça ýörite wekili döwletara dialogyň geljekki ösüşlerine ýokary baha berdiler
Türkmenistanyň Prezidenti we HHR-iň Hökümetiniň Ýewraziýa işleri boýunça ýörite wekili döwletara dialogyň geljekki ösüşlerine ýokary baha berdiler

7-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň Ýewraziýa işleri boýunça ýörite wekili Li Hueýi kabul etdi diýip, TDH habar berýär. Dostlukly ýagdaýda geçen duşuşygyň dowamynda döwlet Baştutanymy...

08.09.2022 Dowamy


Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly iş maslahatynda oba hojalyk toplumynda alnyp barylýan işleri ara alyp maslahatlaşdy
Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly iş maslahatynda oba hojalyk toplumynda alnyp barylýan işleri ara alyp maslahatlaşdy

5-nji sentýabrda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda oba hojalyk toplumynda hem-de wel...

06.09.2022 Dowamy


Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Mary welaýatyna amala aşyran iş saparynyň dowamynda sebitdäki işleriň ýagdaýy, bejergi alýan çagalaryň saglygyny berkitmek ugrunda welaýa...

05.09.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti mekdep okuwçylary, talyplary we bilim işgärlerini täze okuw ýyly bilen gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti mekdep okuwçylary, talyplary we bilim işgärlerini täze okuw ýyly bilen gutlady

1-nji sentýabrda Türkmenistanda Bilimler we talyp ýaşlar güni bellenilip geçilýär. Hormatly Prezidentimiz mekdep okuwçylary, talyplary we bilim işgärlerini Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli gutlady. «Bu b...

01.09.2022 Dowamy


Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk işleriniň häzirki meselelerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi
Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk işleriniň häzirki meselelerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi

29-njy awgustda geçirilen sanly ulgam arkaly iş maslahatynyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda oba hojalyk toplumynda we w...

31.08.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň gurluşyklaryny gözden geçirdi
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň gurluşyklaryny gözden geçirdi

23-nji awgustda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyz boýunça uçuşy amala aşyryp, şäheriň täze gurluşyklaryndaky işleriň ýagdaýyna, paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan depginli ösdürmäge gönükdirilen giň möçberli özgertme...

24.08.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary amala aşyrar
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary amala aşyrar

Golaý wagtda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparyny amala aşyrar diýip, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynda habar berilýär. Döwlet Baştutanynyň BAE resmi sapary amala aşyrmag...

23.08.2022 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code