Esasy habarlar


Döwlet Baştutanymyz ulag ulgamynda täze halkara başlangyçlary öňe sürdi
Döwlet Baştutanymyz ulag ulgamynda täze halkara başlangyçlary öňe sürdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ulgamynda täze halkara başlangyçlary öňe sürdi. Döwlet Baştutanymyz bu başlangyçlar barada deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag min...

16.08.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti «Garşy» deňiz birikmesine geldi we «Deňiz han» atly harby gämi bilen tanyşdy
Türkmenistanyň Prezidenti «Garşy» deňiz birikmesine geldi we «Deňiz han» atly harby gämi bilen tanyşdy

TDH-nyň saýtynda «Harby-Deňiz Güýçleri eziz Watanymyzyň mukaddes serhetleriniň goragynda» atly sözbaşy bilen Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň günbatar sebitimizde ýerleşýän Harby-...

11.08.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti ogly Kerimguly bilen sport maşklaryny ýerine ýetirdi
Türkmenistanyň Prezidenti ogly Kerimguly bilen sport maşklaryny ýerine ýetirdi

Häzirki wagtda zähmet rugsadynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 4 awgustda ir säher çagynda Hazar deňziniň kenaryna çykyp, ol ýerde ogly Kerimguly bilen birsellem gezelenç etdi hem-de welosipedli ýörişi amala aşyryp, sport maş...

05.08.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti zähmet rugsadyna çykýar
Türkmenistanyň Prezidenti zähmet rugsadyna çykýar

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň 8-nji iýulynda Ministrler Kabinetiniň geçen alty aýda alnyp barlan işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň ýolbaşçylar düzümine 1-nji awgustdan 1-nji sentýabr araly...

01.08.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda ýurtda ekerançylyk meýdanlarynda alnyp b...

26.07.2022 Dowamy


Koreýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipä bellenildi
Koreýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipä bellenildi

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Begenç Orazmyradowiç Durdyýewi Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky (Seul şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemek hakynda Permana gol çekdi. Türkmenistanyň Prezidentiniň Per...

26.07.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewe 65 ýaşynyň dolmagy mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglaryny hem-de berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, bagtyýarlyk we doganlyk özbek ha...

25.07.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana döwlet sapary tamamlandy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Özbegistana döwlet sapary tamamlandy

Şu gün Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Özbegistana iki günlük döwlet sapary tamamlandy. Bu barada özbek Lideriniň metbugat gullugy habar berdi. Saparyň dowamynda ikitaraplaýyn resminamalaryň 19-syna gol çekilendigini ýatladýarys. Şeýle hem tür...

15.07.2022 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code