Esasy habarlar


Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi
Türkmenistanyň Prezidenti iş maslahatyny geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Balkan we Mary welaýatlarynyň häkimleriniň hem-de ýurdumyzyň medeniýet ministriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyn...

20.01.2021 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň täze ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň täze ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

12-nji ýanwarda Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçen Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy hem-de pursatdan peýdalanyp HHR-nyň Başlygy Si Szinpiniň mähirli...

20.01.2021 Dowamy


Owganystan bilen bilelikde amala aşyrylan taslamalar boýunça brifing geçirildi
Owganystan bilen bilelikde amala aşyrylan taslamalar boýunça brifing geçirildi

Aşgabatda guralan brifing möhüm düzümleýin desgalaryň üçüsiniň ― Kerki (Türkmenistan) – Şibergan (Owganystan) ugry boýunça elektrik geçirijisiniň, “Akina-Andhoý” beketleriniň aralygynda 30 kilometrlik demir ýolunyň, şeýle hem iki ugur - Ymamnazar (Tü...

20.01.2021 Dowamy


Owganystan bilen bilelikde amala aşyrylan taslamalar boýunça brifing geçirildi
Owganystan bilen bilelikde amala aşyrylan taslamalar boýunça brifing geçirildi

Düýn, 14-nji ýanwarda açylan Akina ― Andhoý demir ýoly arkaly Akina menzilinden Andhoý şäherine “Türkmendemirýollary” agentligi tarapyndan taýýarlanan ilkinji demir ýol düzümi dowamly zogyny çalmak bilen ýola düşdi. Kerwen ýük wagonlarynyň hem-de Tür...

20.01.2021 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.
QR Code