Daşary ýurt diplomyny ykrar etdirmek üçin resminamalary tabşyrmaly ýeriň täze salgysy belli edildi


16.07.2022 69
Daşary ýurt diplomyny ykrar etdirmek üçin resminamalary tabşyrmaly ýeriň täze salgysy belli edildi

Daşary ýurtlarda berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça Gözükdirijiniň III babyna laýyklykda, raýatlardan zerur resminamalar toplumyny kabul etmek işi ýüz tutýanlaryň baryp-gelip bilmekleri üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Türkmenistanyň Milli bilim institutynyň binasynda, ýagny Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 136-njy jaýynda amala aşyrylyp başlandy.

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code