Türkmenistanyň «Korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda» Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizildi


28.07.2022 57
Türkmenistanyň «Korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda» Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizildi

Şoňa laýyklykda kanunda ulanylýan esasy düşünjeler «ka­da­laş­dy­ry­jy hu­kuk na­ma­la­ry­nyň we ka­da­laş­dy­ry­jy hu­kuk na­ma­la­ry­nyň tas­la­ma­la­ry­nyň kor­rup­si­ýa gar­şy bi­ler­men­ler sel­jer­me­si» we «kor­rup­sio­gen ka­da­lar» bilen üsti ýetirildi.

Ka­da­laş­dy­ry­jy hu­kuk na­ma­la­ry­nyň we ka­da­laş­dy­ry­jy hu­kuk na­ma­la­ry­nyň tas­la­ma­la­ry­nyň kor­rup­si­ýa gar­şy bi­ler­men­ler sel­jer­me­si — ka­da­laş­dy­ry­jy hu­kuk na­ma­la­ryn­da we ka­da­laş­dy­ry­jy hu­kuk na­ma­la­ry­nyň tas­la­ma­la­ryn­da kor­rup­siogen ka­da­la­ry ýü­ze çy­kar­mak we ara­dan aýyr­mak mak­sa­dy bi­len ge­çi­ril­ýän seljer­me.

Kor­rup­sio­gen ka­da­lar — hu­kuk ula­ny­jy üçin ga­ra­ma­gyň esas­syz giň çäkle­ri­ni bel­le­ýän ýa-da umu­my düz­gün­ler­den çyk­ma­la­ryň esas­syz ula­nyl­ma­gy­na müm­kin­çi­lik dö­red­ýän, şeý­le hem fi­zi­ki we ýu­ri­dik şahs­la­ra bil­di­ril­ýän takyk kesgit­len­me­dik, ber­jaý edil­me­gi kyn we kynçylyklary döredýän ta­lap­la­ry özün­de jem­le­ýän hem-de kor­rup­si­ýa bi­len bag­ly hu­kuk bo­zul­ma­la­ry üçin şert­le­ri dö­re­dip bil­jek ka­da­laş­dy­ry­jy hu­kuk na­ma­la­ry­nyň we ka­da­laş­dy­ry­jy hu­kuk na­ma­la­ry­nyň tas­la­ma­la­ry­nyň düzgünleri.

Bu girizilen goşmaçalar şu gün «Korrupsiýa garşy hereket etmek hakynda» Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler hökmünde «Türkmenistan» gazetinde çap edildi.

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code