Aşgabatda Arçabil — Bitarap Türkmenistan şaýollarynyň çatrygyndaky ýoluň abatlaýyş işleri tamamlandy


23.09.2022 8
Aşgabatda Arçabil — Bitarap Türkmenistan şaýollarynyň çatrygyndaky ýoluň abatlaýyş işleri tamamlandy

Türkmen paýtagtynda 22-nji sentýabrda Arçabil hem-de Bitarap Türkmenistan şaýollarynyň çatrygynda birnäçe wagtlap alnyp barlan gurluşyk-abatlaýyş işleri tamamlanyp, ýol aýlawy dolulygyna açyldy. Indi bu ýerde pyýada hem-de awtoulagly gatnaw üçin giň hem göwnejaý şert döredildi diýip. Ýakyn geljekde bolsa Arçabil şaýolunyň ugrunda gurluşygy alnyp barylýan beýleki birnäçe ýollaryň abatlaýyş işlerini tamamlap, açmak göz öňüne tutulýar.

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code