Täzelikler


Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi açyldy
Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi açyldy

20-nji sentýabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergi zalynda Ýurt Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllyk baýramy mynasybetli ykdysady üstünlikleriniň sergisi dabaraly ýagdaýda açyldy. Serginiň açylyş dabarasynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdim...

20.09.2022 Dowamy


Aşgabatda halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan türgenler sylaglanyldy
Aşgabatda halkara ýaryşlarynda ýeňiji bolan türgenler sylaglanyldy

Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherçesindäki Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda 17-nji sentýabrda ýakynda geçirilen iri halkara ýaryşlarda baýrakly orunlary eýelän türgenleri sylaglamak dabarasy geçirildi. Bu barada TDH-niň saýtynda beýan edilýär....

19.09.2022 Dowamy


Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIII maslahaty geçirildi
Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIII maslahaty geçirildi

15-nji sentýabrda Aşgabat şäher häkimliginiň «Mekan» köşgünde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Hormatly il ýaşulysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIII maslahaty geçirildi. Maslahatd...

16.09.2022 Dowamy


Şotokan karate boýunça geçen dünýä çempionatynda türkmen türgenleri 102 sany medal gazandylar
Şotokan karate boýunça geçen dünýä çempionatynda türkmen türgenleri 102 sany medal gazandylar

Çehiýa Respublikasynyň Pardubise şäherinde sportuň Şotokan karate görnüşi boýunça geçirilen 12-nji dünýä çempionatynda türkmen türgenleri 35 sany altyn, 21 sany kümüş hem-de 46 sany bürünç medallary (jemi 102 sany medal) gazanmagy başardylar. Bu bara...

15.09.2022 Dowamy


Aşgabadyň muzeýinde ýaş suratkeşleriň eserleriniň sergisi açyldy
Aşgabadyň muzeýinde ýaş suratkeşleriň eserleriniň sergisi açyldy

Paýtagtymyzyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan ýaş suratkeşleriň eserleriniň sergisi açyldy diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet neşiri habar berýär. Serginiň dowamynda nakgaşlyk suratlary,...

15.09.2022 Dowamy


Türkmen paýtagtynda «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň jemi jemlendi
Türkmen paýtagtynda «Çalsana, bagşy!» bäsleşiginiň jemi jemlendi

"Çalsana, bagşy!" atly täze aýdym-saz bäsleşiginiň jemleýji tapgyry 13-nji sentýabrda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde boldy. Bu barada TDH-niň sahypalarynda beýan edilýär. Türkmenistanyň Prezidenti tarapyndan yglan edil...

15.09.2022 Dowamy


Aşgabatda Türkmenistanyň we Ermenistanyň Daşary işler ministrlikleriniň maslahat çäreleri geçirildi
Aşgabatda Türkmenistanyň we Ermenistanyň Daşary işler ministrlikleriniň maslahat çäreleri geçirildi

Aşgabat şäherinde 13-nji sentýabrda Türkmenistanyň hem-de Ermenistanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň habar bermegine görä, maslahatda taraplar syýasy, söwda-ykdysady,...

15.09.2022 Dowamy


Aşgabatda türkmen-ermeni hökümetara komissiýasynyň mejlisi geçirildi
Aşgabatda türkmen-ermeni hökümetara komissiýasynyň mejlisi geçirildi

13-nji sentýabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda türkmen-ermeni Hökümetara komissiýasynyň ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça dokuzynjy mejlisi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň birnäçe ministrlikleriniň we pudaklaýyn edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de...

15.09.2022 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code