Täzelikler


Aşgabatda žurnalistler we blogerler üçin okuw sapagy guraldy
Aşgabatda žurnalistler we blogerler üçin okuw sapagy guraldy

Türkmenistanyň paýtagtynda 25-nji awgustda žurnalistler we blogerler üçin iki günlük okuw sapagy badalga aldy diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet-neşiri habar berýär. Okuw sapagy Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan K...

26.08.2022 Dowamy


Aşgabatda halkara ulag forumynyň netijelerine bagyşlanan mediaforum geçirildi
Aşgabatda halkara ulag forumynyň netijelerine bagyşlanan mediaforum geçirildi

22-nji awgustda Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň mejlisler zalynda utgaşykly görnüşde guralan «Türkmenistanyň halkara başlangyçlary: hyzmatdaşlygyň täze gözýetimleri» atly mediaforum geçiril...

23.08.2022 Dowamy


Aşgabat şäher telefon ulgamy onlaýn-hyzmatlarynyň gerimini giňeldýär
Aşgabat şäher telefon ulgamy onlaýn-hyzmatlarynyň gerimini giňeldýär

Aşgabat şäher telefon ulgamynyň müşderilerine amatlylyk üçin hyzmatlar toplumyna «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň bank kartlary arkaly onlaýn-tölegleri kabul etmek mümkinçiligi girizildi diýip, «Türkmenistan: Altyn asyr» internet-neşiri habar b...

20.08.2022 Dowamy


Üstaşyr geçirmek boýunça ählumumy resminamanyň taslamasyna badalga berildi
Üstaşyr geçirmek boýunça ählumumy resminamanyň taslamasyna badalga berildi

17-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Üstaşyr geçirmek boýunça ählumumy resminamanyň taslamasyna resmi taýdan badalga berildi diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär. Halkara ulag geçelgesiniň sanly maksatnamasyny...

18.08.2022 Dowamy


«Awaza» milli syýahatçylyk Halkara ulag maslahaty öz işini tamamlady
«Awaza» milli syýahatçylyk Halkara ulag maslahaty öz işini tamamlady

16-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahat öz işini tamamlady diýip, TDH habar berýär. Forumyň işiniň ikinji gününiň çäklerinde birnäçe u...

17.08.2022 Dowamy


Türkmen deňiz kenarýakasynda Halkara pudaklaýyn maslahat öz işine başlady
Türkmen deňiz kenarýakasynda Halkara pudaklaýyn maslahat öz işine başlady

15-nji awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň Kongressler merkezinde deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahaty öz işine başlady diýip TDH habar berýär. Maslahatyň esasy maksatlary deň...

15.08.2022 Dowamy


Halkara sergidäki Aşgabat şäher häkimliginiň sergi bölüminde türkmen paýtagtyny ösdürmekde gazanylan üstünlikler görkezildi
Halkara sergidäki Aşgabat şäher häkimliginiň sergi bölüminde türkmen paýtagtyny ösdürmekde gazanylan üstünlikler görkezildi

6-7-nji awgustda paýtagtymyzda «Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy — 2022» atly halkara sergi we onuň çäklerinde «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly maslahat geçirildi. Bu ähmiýetli çäreler ýurdumyzyň...

08.08.2022 Dowamy


Türkmenistanda ilkinji gezek Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni belleniler
Türkmenistanda ilkinji gezek Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni belleniler

Üstümizdäki ýylda Türkmenistanda ilkinji gezek täze hünär baýramy – Gurluşyk we senagat toplumynyň işgärleriniň güni belleniler. Pudagyň işgärleriniň hünär baýramçylygy 6-njy awgustda bellenilp geçiler. Baýramçylyk Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-...

04.08.2022 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code