Täzelikler


«Aşgabatgaz» müdirligi tebigy gazdan tygşytly peýdalanmagy ýatladýar
«Aşgabatgaz» müdirligi tebigy gazdan tygşytly peýdalanmagy ýatladýar

«Aşgabatgaz» döwlet müdirligi ýurduň raýatlaryny tebigy gazy ýerlikli we tygşytly peýdalanmaga çagyrýar.  Müdirlik bu babatda gaz enjamlaryndan peýdalanylanda howpsuzlyk düzgünlerini berjaý etmelidigi barada duýdurýar. Gaz plitalaryny penjirän...

26.07.2022 Dowamy


Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň gurluşygyna badalga berildi
Aşgabatda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň gurluşygyna badalga berildi

Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ýokary okuw mekdebiniň düýbüni tutmak dabarasy geçirildi. Dabara Türkmenistanyň Hökümetiniň agzalary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, Türkmenistanyň Senagatçylar we t...

25.07.2022 Dowamy


Daşary ýurt diplomyny ykrar etdirmek üçin resminamalary tabşyrmaly ýeriň täze salgysy belli edildi
Daşary ýurt diplomyny ykrar etdirmek üçin resminamalary tabşyrmaly ýeriň täze salgysy belli edildi

Daşary ýurtlarda berlen ýokary we orta hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkmenistanda ykrar etmegiň Tertibini ulanmak boýunça Gözükdirijiniň III babyna laýyklykda, raýatlardan zerur resminamalar toplumyny kabul etmek işi ýüz tutýanlaryň baryp-ge...

16.07.2022 Dowamy


Özbek Lideriniň Türkmenistana geljekki saparynyň çäklerinde Aşgabatda «Daşkent» seýilgähi açylar
Özbek Lideriniň Türkmenistana geljekki saparynyň çäklerinde Aşgabatda «Daşkent» seýilgähi açylar

Özbegistan Respublikasyna amala aşyrýan döwlet saparynyň çäklerinde, 14-nji iýulda Daşkent şäherinde giňeldilen düzümde geçirilen gepleşiklerde eden çykyşynyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabadyň merkezinde gurluşygy ta...

15.07.2022 Dowamy


«Sanly çözgüt — 2022» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini geçirmäge taýýarlyk görülýär
«Sanly çözgüt — 2022» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini geçirmäge taýýarlyk görülýär

13-nji iýuldaky Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew ýurtda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda, 2021 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça Döwle...

15.07.2022 Dowamy


Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentini ikitaraplaýyn diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentini ikitaraplaýyn diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady

   Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Jozef Baýdene hem-de ýurduň halkyna Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy...

11.04.2022 Dowamy


Döwlet Baştutanymyz nobatdaky ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyşyna gatnaşdy
Döwlet Baştutanymyz nobatdaky ýaşaýyş jaý toplumynyň açylyşyna gatnaşdy

   Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş jaý toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatn...

26.03.2022 Dowamy


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň iri neşirleriniň we teleýaýlymlarynyň wekillerine interwýu berdi
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hytaý Halk Respublikasynyň iri neşirleriniň we teleýaýlymlarynyň wekillerine interwýu berdi

   Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ozaldan gelýän we ygtybarly hyzmatdaşy bolan Hytaý Halk Respublikasynyň birnäçe teleýaýlymlarynyň we abraýly metbugat serişdeleriniň wekilleriniň sowallaryna jogap berdi. Milli...

03.02.2022 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code