Bildirişler


Aşgabatda raýatlaryň ýüztutmalaryna garamak üçin kabul edişlikler geçiriler
Aşgabatda raýatlaryň ýüztutmalaryna garamak üçin kabul edişlikler geçiriler

2022-nji ýylyň awgust aýynda Aşgabat şäher häkimliginiň, hukuk goraýjy edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň we beýleki degişli bölümleriň wekillerinden döredilen raýatlaryň ýüz tutmalary boýunça Aşgabat şäher we etrap toparlary raýatlaryň ýüztutma...

01.08.2022 Dowamy


Türkmenistanda Prezident saýlawlaryna ses berlişik başlandy
Türkmenistanda Prezident saýlawlaryna ses berlişik başlandy

   Şu gün Türkmenistanda irden sagat 7:00-den başlap, möhletinden öňki Prezident saýlawlaryna ses berlişik başlanyp, ýurduň çägindäki ähli saýlaw uçastoklary saýlawçylary kabul edip başlady. Türkmenistanda jemi 2577 saýlaw uçastogy döred...

12.03.2022 Dowamy


Üns beriň, bäsleşik!
Üns beriň, bäsleşik!

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň giňden bellenilýän, «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli Aşgabat şäher häkimligi, Türkmenistanyň Demokratik partiýasyny...

30.01.2021 Dowamy


«Rysgal» PTB-nyň Internet-banking hyzmatynyň aýratynlyklary
«Rysgal» PTB-nyň Internet-banking hyzmatynyň aýratynlyklary

Türkmenistanda internet hyzmatlarynyň pudagy örän çalt depginde ösýär. Milli ykdysadyýetiň köp pudaklary ýuwaş-ýuwaşdan onlaýn hyzmatlaryny ornaşdyrýarlar – web sahypalaryny açýarlar, söwda platformalaryny döredýärler we öz mobil programmalaryny maha...

20.01.2021 Dowamy

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code