«Rysgal» PTB-nyň Internet-banking hyzmatynyň aýratynlyklary


20.01.2021
«Rysgal» PTB-nyň Internet-banking hyzmatynyň aýratynlyklary

Türkmenistanda internet hyzmatlarynyň pudagy örän çalt depginde ösýär. Milli ykdysadyýetiň köp pudaklary ýuwaş-ýuwaşdan onlaýn hyzmatlaryny ornaşdyrýarlar – web sahypalaryny açýarlar, söwda platformalaryny döredýärler we öz mobil programmalaryny mahabatlandyrýarlar. Ýurduň ykdysady, jemgyýetçilik we medeni durmuşynyň ähli ugurlaryny sanlaşdyrmaklyk syýasaty Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyrylýar. Türkmenistanyň Prezidenti häzirki zaman ykdysady we syýasy giňişligiň bir bölegi bolmaga mümkinçilik berýän ösen IT tehnologiýalaryny özleşdirmegiň möhümdigini birnäçe gezek nygtady. Döwrebap banklaryň ösüşiniň esasy ugry, sanly tehnologiýalary ulanýan müşderiler bilen özara gatnaşyk gurmak we bu esasda uzakdaky bank hyzmatlaryndan peýdalanmakdyr. Bu, internetiň we ykjam bank işiniň, özara hasaplaşyklaryň elektron serişdeleriniň we beýleki maliýe gurallarynyň ösmegini göz öňünde tutýar. Bir ýyl mundan ozal, 2019-njy ýylyň 11-nji dekabrynda Döwlet Baştutanynyň progressiw syýasatyny durmuşa geçirip, «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky Türkmenistanda ilkinji bolup internet bank ulgamyny girizdi. Bank müşderileri üçin ýokary tehnologiýaly, innowasiýa önümlerini tapgyrlaýyn ornaşdyrmaklygy amala aşyrýar. Öňdebaryjy tehnologiki çözgütlere bil baglaýan we mundan beýläk-de kämilleşmeklik, global ösüş tendensiýalaryna çalt uýgunlaşmaklyk ukybyna eýe boljak innowasion hyzmatlar ulgamy yzygiderli döredilýär. Internet bankynyň peýdaly taraplary. «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň internet bank işi ählumumy bolup, şahsyýetler, kärhanalar we guramalar üçin elýeterlidir. Bu hyzmatyň kömegi esasynda täjirçilik we maliýe işleri üçin ägirt uly mümkinçilikler birnäçe görkezijilerde inkär edip bolmajak artykmaçlyklar bilen açylýar. Internet bank işiniň artykmaçlyklary barada aýtsak, ilki bilen amatlylygyny bellemelidiris. Internet bank işi, banka baryp görmek zerurlygyny iň az derejede azaltmaga we onda uzak wagtlap bolmaga mümkinçilik berýär. Internet bank işi, öýüňizden ýa-da iş ýeriňizden çykman, hasaplaryňyzdaky we bank kartlaryňyzdaky serişdeleriň hereketini yzarlamaga, ähli töleg resminamalaryny gaýtadan işlemegiň ähli basgançaklaryna gözegçilik etmäge, karzlar, hasaplar we bank kartlary barada maglumat almaga, şeýle hem bankyň içinde we daşynda bir hasapdan beýleki hasaba pul geçirimlerini amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Internet bank işiniň ikinji artykmaçlygy, ilki bilen wagty tygşytlamakdyr. Tölegler babatda onlaýn manipulýasiýa, oflaýn amallardan tapawutlylykda 3-5 minut töweregi wagt alýar, şular ýaly hereketler oflaýn amallarda iki-üç sagat dowam edýärdi. Mundan başga-da, oflaýn amallar üçin 0,2 göterim komissiýa alynýardy, onlaýn bank işinde komissiýa 0,1 göterime çenli azaldyldy. Şeýle hem, internet bank işi bilen işleşeniňizde, köp sanly resminamany çap etmegiň zerurlygy ýok. Mundan başga hem, bu hyzmaty birikdiren bank müşderileriniň pikiriçe, internet bank ulgamy ozal bank amallary bilen meşgullanmadyklar tarapyndan düşünmek üçin has elýeterlidir. Şeýlelikde, internet bank işiniň üçünji artykmaçlygy müşderi üçin ýönekeýlikdir. Doldurmak üçin zerur resminamalaryň sany ululyk tertibi bilen azalýar. Köplenç ministrlikler, gümrük gullugy we beýleki edaralar töleg sargytlarynyň (talonlarynyň, kwitansiýalarynyň) nusgalaryny talap edýärler: müşderi tölegiň bir nusgasyny çap edip, banka ýa-da başga bir gurama iberip biler. «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň ýa-da beýleki guramanyň wekilleri «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň web sahypasyna girip bilerler we her töleg üçin bellenen ýörite salgylanma koduny ulanyp, tölegiň gutarandygyny tassyklap bilerler. Şeýle hem, tölegiň (şertnama, hasap-faktura) esaslaryny görkezmek talap edilmeýär, ony töleg tertibinde bellemek ýeterlikdir (kadadan çykma: satyn almak-satmak şertnamasynyň mukdary 35 müň manatdan köp bolsa, töleg üçin esas döwlet guramalary üçin zerurdyr). Internet bank işi, aýlyk haklaryny tölemegiň tertibini mümkin boldugyça ýönekeýleşdirmäge mümkinçilik berýär – telekeçi diňe işgärleriň sanawyny iberýär we ulgamyň özi maglumatlary işleýär. Internet bank ulgamynda işlemek bilen, amalyň senesini (serişdeleri fiziki taýdan gowşurylan senesini) 10 güne çenli yza süýşürip bilersiňiz. Bu hyzmat, bankyň müşderisi bir ýere birnäçe gün gitmegi meýilleşdirýän we şol bir wagtyň özünde ähli tölegleriň ýok wagtynda edilmegini isleýän bolsa amatly. Internet bank ulgamy, «şahsy hasaby» girizmeklik we töleg amallaryny tassyklamaklyk üçin bir gezeklik parollary bermeklik bilen müşderilerine maglumatlaryň doly howpsuzlygyny üpjün edýär. Internet bank ulgamyna birikdirilenden soň, müşderi kompýuterde döredilen logini we paroly alýar, ony alty aýda üýtgetmeli bolýar. Parollar SMS arkaly iberilýär we hiç haçan gaýtalanmaýar. «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankyndaky internet bank ulgamyna birikmeklik üçin müşderi, bankyň web sahypasynda çap edilen «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynda «Hukuk guramalary we aýry-aýry telekeçiler üçin uzakdaky bank hyzmatlary düzgüni» bilen tanyşýar we bellenen formanyň arzasyny doldurýar. Ondan soň, müşderi pasport, çap edilen arza we «Altyn Asyr» kompaniýasynyň telekeçiniň ýa-da aýry-aýry telekeçiniň (korporatiw belginiň) adynda mobil telefon belgisiniň bolmagy baradaky şertnamasynyň göçürmesi bilen internet bank hyzmatyny birikdirmegiň tertibi bolan hukuk bölümine gelýär. Resminamalara gol çeken badyna müşderä login we parol bilen «şahsy hasap» paýlanýar. «Rysgal» Paýdarlar Täjirçilik Bankynyň internet bankynyň çägindäki üstünlikleri Häzirki wagtda «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky Türkmenistanda. müşderilere internet hyzmatlaryny hödürleýän ilkinji we ýeke-täk bankdyr. Geçen ýylyň dekabrynda, bu täzeligi girizip, bankyň ýolbaşçylary bankyň içindäki ähli tölegleriň 90 göterimini bir ýylyň içinde onlaýn formata geçirmegi meýilleşdirdiler. Birinji ýylyň netijelerini jemläp, ynam bilen belläp bolar: meýilnama ýerine ýetirildi we Türkmenistandaky ähli amallaryň 90 göterimi bankyň müşderileri tarapyndan internet banky arkaly amala aşyrylýar. Şeýle hem, «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky Türkmenistanyň banklarynyň arasynda ilkinji gezek müşderiler bilen şertnama baglaşylanda köpçülige hödürlenýän teklibi – şertnamanyň ähli şertlerini öz içine alýan, näbelli adamlar topary bilen baglaşylan geleşigi baglaşmaklyk teklibi ulanmaklyk barada buýruk çykardy. Mümkin bolan müşderi teklibiň şertlerini kabul etse, bankyň teklibi bilen ylalaşygy tassyklaýan ýörite sowalnamany (anketany) doldurýar. Müşderileri internet bank ýörelgeleri bilen tanyşdyrmaklyk üçin bankyň ýolbaşçylary ilki bilen «bank sowatlylygy kurslaryny» gurady, ýöne indi bu okuw Rysgal PTB-niň resmi web sahypasynda görüp boljak wideo sapaklary görnüşine geçdi. «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň uzakdaky müşderi hyzmat ulgamy üçin, şäherlerde-de, kiçi obalarda-da, oba ýerlerinde-de bank bilen hyzmatdaşlyga giň sebitleýin ilatyň we telekeçiligiň köpelmegini özüne çekmek üçin mümkinçilikler bar. Gelejekde internet bank hyzmatlaryndaky beýleki kategoriýalara müşderileri goşmaça çekmek meýilleşdirilýär: pensionerler, talyplar, oba hojalygy kärendeçileri we başgalar.

Salgy: Aşgabat şäheri Bitarap Türkmenistan şaýoly 17 jaý | E-mail: ach@online.tm

Telefon belgisi: +993 (12) 92-35-10 | Faks: +993 (12) 92-79-50

Aşgabat şäher häkimligi © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.
QR Code